Aansprakelijkheid voor letselschade in een sport- en spelsituatie

Op 14 januari jl. heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een letselschadezaak waarin de vraag centraal stond of er onrechtmatig was gehandeld door een voetballer tijdens een voetbalwedstrijd. In deze uitspraak is het Hof ingegaan op de uitgangspunten die gelden bij het aannemen van aansprakelijkheid in een sport- en spelsituatie.

Aansprakelijkheid voor letselschade in een sport- en spelsituatie

In sport- en spelsituaties geldt een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Dit wil zeggen dat er niet snel sprake zal zijn van onrechtmatig handelen als iemand letsel oploopt door een gedraging van een ander. Deelnemers aan een sport, zoals voetbal, hebben (tot op zekere hoogte) gevaarlijke gedragingen waartoe het spel uitlokt van elkaar te verwachten. Zo zal het maken van een sliding, als gevolg waarvan iemand ten val komt, buiten een sport- en spelsituatie waarschijnlijk leiden tot het oordeel dat van een onrechtmatige gedraging sprake is. In dat geval hoeft men zo’n gedraging namelijk niet van een ander te verwachten. Wordt tijdens een voetbalwedstrijd een sliding gemaakt door een speler als gevolg waarvan een medespeler valt, dan zal niet snel worden aangenomen dat dit een onrechtmatige gedraging was. Zo’n gedraging kun je als voetballer immers wél verwachten.

In een belangrijke uitspraak over aansprakelijkheid in een sport- en spelsituatie (ECLI:NL:HR:1991:ZC0300, NJ 1992, 622), is door de Hoge Raad overwogen dat zelfs indien er spelregels zijn overtreden, er niet per definitie sprake zal zijn van onrechtmatig handelen. Het overtreden van spelregels is wel een belangrijke factor die meeweegt bij het oordeel over de vraag of al dan niet onrechtmatig is gehandeld.

Ook in uitspraken van latere datum is uitgemaakt dat er zware eisen gelden voor het aannemen van aansprakelijkheid in een sport- en spelsituatie. Zo overwoog de Hoge Raad in zijn arrest van 20 februari 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AO1239, NJ 2004/238) zelfs dat deelnemers aan het spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede, onvoldoende doordachte handelingen of andere gedragingen waartoe het spel uitlokt van elkaar hebben te verwachten.

De uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:319)

Wat was er aan de hand in de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 14 januari jl? Er werd een voetbalwedstrijd gespeeld tussen twee amateurteams. Volgens het slachtoffer sprong een tegenstander op enig moment in zijn richting en maakte vervolgens een sliding, terwijl het slachtoffer de bal al weggespeeld had. Daarbij zou het slachtoffer ten val zijn gekomen, met ernstig beenletsel (een complexe fractuur van het linker onderbeen) als gevolg. Op videobeelden is te zien dat er inderdaad een sliding werd gemaakt door de tegenstander. Op dezelfde beelden is echter ook te zien dat het slachtoffer de bal op dat moment nog wel in bezit had.

De scheidsrechter heeft de betreffende tegenstander geen sanctie (rode of gele kaart) opgelegd vanwege zijn gedraging. In dit geval kon hieruit echter niet de conclusie worden getrokken dat er geen sprake zou zijn geweest van een overtreding. Er kwam namelijk vast te staan dat de scheidsrechter op grote afstand stond van het incident en het gebeuren dus niet goed heeft kunnen beoordelen.

Of toch sprake is geweest van een overtreding, is beoordeeld aan de hand van de Spelregels Veldvoetbal van de KNVB, de aanvullende instructies Spelregels Veldvoetbal en de door partijen ingeschakelde deskundigen. Het Hof volgt het oordeel van één van de deskundigen en komt tot de conclusie dat er weliswaar sprake is geweest van een overtreding, maar niet van een overtreding die zo ernstig was dat deze een rode kaart rechtvaardigde. De actie was volgens het Hof dan ook niet zo buitensporig dat de gedraging viel buiten de kaders van wat deelnemers aan een voetbalwedstrijd van elkaar mogen verwachten. Dat sprake was van zeer ernstig letsel, maakte de actie evenmin onrechtmatig.

Vragen?

Bij het beoefenen van sporten zoals voetbal, hockey, tennis, volleybal etc. is de kans dat u letsel oploopt door een gedraging van een tegenstander altijd aanwezig. Ook in een spelsituatie (zoals bij het spel tikkertje) kan iemand letsel oplopen. Heeft u of uw kind letsel opgelopen door een gedraging van een ander tijdens een sport- of spelsituatie en vraagt u zich af of u de schade die u of uw kind als gevolg daarvan lijdt kunt verhalen op een derde? Neem dan vrijblijvend contact op met REX Advocaten op telefoonnummer 024 – 648 72 40, of stuur een e-mailbericht naar info@rex-advocaten.nl.