Medisch tuchtrecht

REX heeft veel ervaring met het medisch tuchtrecht en diverse procedures gevoerd voor zowel patiënten als beroepsbeoefenaren. Tevens worden door het advocatenkantoor cursussen op het vlak van tuchtrecht gegeven.

Tuchtklacht

Als een patiënt ontevreden is over het handelen van een medische beroepsbeoefenaar die in het BIG-register staat ingeschreven, dan kan deze een tuchtklacht indienen bij een van de vijf Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Naar aanleiding van de tuchtklacht kan het Tuchtcollege de beroepsbeoefenaar een maatregel opleggen. Deze tuchtmaatregel kan variëren van een waarschuwing tot volledige doorhaling van de inschrijving van de beroepsbeoefenaar in het BIG-register. Ook kan er naar aanleiding van de tuchtklacht hoger beroep worden ingediend bij het Centraal Tuchtcollege te Den Haag.

Tuchtklacht door IGZ

Het komt geregeld voor dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een tuchtklacht indient. Een tuchtprocedure is voor betrokkenen meestal emotioneel belastend. De uitspraak in een tuchtprocedure kan van belang zijn voor het vaststellen van aansprakelijkheid. Niettemin is het verstandig om u in een medische tuchtprocedure te laten bijstaan door een van de in medisch tuchtrecht gespecialiseerde advocaat. Het is immers van groot belang dat op deskundige wijze verweer wordt gevoerd. REX Advocaten staat u op deskundige wijze bij. Uw rechtsbijstandsverzekering vergoedt in vrijwel alle gevallen de aan rechtsbijstand verbonden kosten in een tuchtprocedure.

Geschillen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidzorg heeft op grond van onder meer de Wet BIG en de Wkkgz vergaande bevoegdheden om maatregelen te nemen tegen zorginstellingen en beroepsbeoefenaren. Zo kan de Inspectie een bevel en/of een aanwijzing geven. Ook gaat de Inspectie vaak over tot publicatie met naam en toenaam van een bevel, maatregel en/of onderzoek. Dit kan grote consequenties hebben voor de betrokken zorginstellingen en/of zorgverleners. Wanneer er sprake is van geschillen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg is het dan ook van groot belang dat er bezwaar en beroep wordt aangetekend. Vaak moet met spoed een voorlopige voorziening aanhangig worden gemaakt bij de bestuursrechter. De gezondheidsrechtadvocaten van REX Advocaten staan cliënten regelmatig bij als het gaat om geschillen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Neem vrijblijvend contact op om uw kwestie voor te leggen.

Arbitragezaken en zaken bij het Scheidsgerecht gezondheidszorg

In veel contracten die gesloten zijn tussen of met zorgverleners is bepaald dat als zich een geschil voordoet, daarover beslist moet worden door middel van arbitrage of door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. In dergelijke procedures zijn de belangen vaak groot. De gezondheidsrechtadvocaten van REX advocaten hebben veel ervaring met arbitragezaken en procedures bij het Scheidsgerecht gezondheidszorg.