Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1. REX Advocaten is een handelsnaam van de besloten vennootschap REX Advocaten BV (kvk nr. 09190975).
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan REX Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
 2. Opdracht
  1. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door de besloten vennootschap REX Advocaten BV, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
  2. Verstrekte opdrachten worden door REX Advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 3. Aansprakelijkheid
  1. REX Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op eerste verzoek wordt aan belanghebbenden kosteloos een exemplaar van de polis en polisvoorwaarden toegezonden. De aansprakelijkheid van REX Advocaten is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de besloten vennootschap komende eigen risico. Voorzover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van REX Advocaten om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht geven, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot de in rekening gebrachte honoraria met een maximum van € 20.000.
  2. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor REX Advocaten aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door REX Advocaten gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat REX Advocaten onder die verzekering draagt.
  3. REX Advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever. REX Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
 4. Honorarium en verschotten
  1. De kosten van uitvoering van de opdracht door REX Advocaten omvatten het honorarium, vermeerderd met 5% kantoorkosten (waaronder met name te verstaan kosten van telefoon, fax, fotokopieën en porti) en omzetbelasting. Daarnaast zal REX Advocaten de kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de cliënt doorbelasten, zoals (maar niet alleen) reiskosten, griffierecht, procureurskosten, koerierskosten, vertaalkosten en de kosten van in overleg met de cliënt ingeschakelde derden.
  2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
  3. REX Advocaten is gerechtigd de geldende uurtarieven per 1 januari van elk jaar aan te passen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen óók in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.
  4. REX Advocaten kan de betaling van een voorschot verlangen. Een ontvangen voorschot wordt in beginsel verrekend met de laatste declaratie.
  5. In zaken die worden behandeld op basis van door de Staat der Nederlanden gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.
 5. Betaling
  1. Declaraties dienen te worden voldaan zonder korting of verrekening door bijschrijving van het gedeclareerde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten aan de zijde van REX Advocaten in verband met niet-tijdige betaling door opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever.
  2. Indien de opdrachtgever meent dat hij niet tot betaling van een bepaald in rekening gebracht honorarium gehouden is, dient hij dit binnen 14 dagen na de desbetreffende factuur schriftelijk en gemotiveerd te laten weten aan REX Advocaten.
  3. Bij niet tijdige betaling is REX Advocaten gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen.
  4. Over de op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden REX Advocaten ontvangen bedragen wordt geen rente vergoed.
 6. Overigens
  1. Niet alleen REX Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever door REX Advocaten zijn ingeschakeld kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
  2. Op de rechtsverhouding tussen REX Advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of in verband met een met of door REX Advocaten gesloten overeenkomst van opdracht zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.
  3. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde dan ook jegens REX Advocaten in verband met verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.